මෘදුකාන්ගයක් (Crack) කිරිම යනු කුමක්ද?

බොහෝ මෘදුකාන්ග ගත්කල බොහෝ මෘදුකන්ග අපේ රටේ පාව්චිචි කරන්නේ නිති විරොධ් විදියට එහේත් මොනවා කරන්න ද අපට අවශ්‍ය මෘදුකන්ග වල මිල ඇසුවොත් අපට ඔලුව  කැරකිල්ල හැදේනවා නෝ අනුමානය උද:  Photoshop R.S 79.000  එහේත් එවැනි වත්කමක් අපට නැත එම නිසා අප එම මෘදුකාන්ග(Crack)කරනවා හෝ(Crack)  කරපු  මෘදුකාන්ග ලබා ගනි ඇත්තටම මෙ(Crack) යනු කුමක්ද අපි බලමු(Crack) යනු මෘදුකන්ග සමග විවිධ කොටස් එකිනෙක වෙනස් කිරිම හො කඩා හෙලිම  මෙමගින් සිදු කරයි .උදාහරනයක් ලෙස යම් මෘදුකන්ගයක් ක්‍රියත්මක විමෙදි ඒ සාදහා  කී එකක් ඉල්ලා සිටින්නේ නම් ඉට අනුකුලව කී එකක් එකක් නිර්මනය කොට මෘදුකන්ගය ඉදිරියට යැවිම හෝ නැත්නම් එම මෘඩුකන්ගයේ කී එක ඉල්ලනු ලබන කොටස කඩ ඉවත් කිරිම(Crack)ක්‍රිම ලෙස හදුන්වයි මෘදුකන්ගය අවශ්‍ය කොටසක් කඩා ඉවත් කිරිම හෝ ක්‍රියත්මක වීමෙන් වැලක්විම සිදු කල යුත්තේ"Machine code" හෝ "Assembly Language"  එක අධාරයෙනි . එය ඉතා අසීරු මෙන්ම නිති විරෝධ් ක්‍රියවක් ද වේ.

1 comments:

  1. කවුද අනේ ඕවා දන්නේ බොහොම ස්තුතිය් අයියා කිව්වට

Post a Comment