අපේ රටේ (HSPDA)තාහන්චි කැඩිම

රුබ් ගේ සොෆ්ට් පියස්සේන් ඔයලට අලුත් දෙයක් ගැන විස්තර කියන්නම් එ තමයි ඔයගෝල්ලන් ගේ ලග තිබෙන ඩෝන්ගල්(HSDPA) වල දමා තියේන තාහන්චි වලින් මිදෙන විදියක් ගැන එකට මම ඔයගොල්ලන්ට තව ටික දිනකින්(SOFTWERA)එකක් ලබා දෙනව.එකේන් ඔනේම වර්ගයක ඩෝන්ගල් එකක ලෝක් අරින්න පුලුවන්

0 comments:

Post a Comment