මෙම මෘදුකාන්ගය ගැන මට කිමට කිසිම දෙයක් නැත.මේ පිලිබද බොහෝ දෙන දනි.මෙය Video/Audio player හැටියට ඉතාමත් අනගි මෘදුකන්ගයක් වේ


මෘදුකාන්ගය බාගත(Download)කරගැනිමට

0 comments:

Post a Comment